Register for 2017 Automated Test Summit Vietnam
Ngày: 15, tháng 6, 2017
Thời gian: 8:30 sáng – 1:30 chiều
Địa điểm: Novotel Saigon
Địa chỉ: 167 đường Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Registration Closed.